SØVN under BEK 1094

Værket ”SØVN under BEK 1094” er et socialt engarende kunstværk som skaber dialog omkring hjemløshed og brugen af det offentlige rum. Samtidskunsten ses ofte placeret som et redskab i  gentrificeringsprocesser af bybilledet, men kan kunstværket også forholde sig kritisk til det æstetiske begær for at rense, ordne og kontrollere det offentlige rum? Værket responderer til Ordensbekendtgørelsen nr 1094 af 29/06/2020 som trådte i kraft d.02.juli i 2020, hvorigennem myndighederne har fået større sanktionsmuligheder overfor mennesker der sover eller opholder sig sammen i det offentlige rum. Værket er en del af Rodløs Kulturfestival 2021, og består af en serie af puder og dyner, som skal anvendes til at rede senge op i Aalborgs byrum som midlertidig intervention under festivallen. Sengetøjet er skabt produceret i fællesskab med Blå Kors varmestue Café Hjerterum, Café Parasollen, og det Grønlanske Hus i Aalborg, hvor der sættes midlertidige tekstil værksted op, så dynerne og puder kan blive dekoreret med fortællinger fra borgerne. Værket fungerer derfor både som talerør for borgere som har måtte finde måder at leve med lovgivningen på, og samtidig forholder sig til hvordan reguleringen af det offentlige rum inbefatter kriminaliseringen af en allerede udsat gruppe borgere. 

BEK nr 1094 af 29/06/2020

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger

§ 1

I bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005 om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger, som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 427 af 7. maj 2018, foretages følgende ændringer:

1. § 3, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. På steder, hvortil der er almindelig adgang, er det forbudt at etablere og opholde sig i lejre af permanent karakter, som er egnede til at skabe utryghed i nærområdet.«

2. § 6, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Har en person overtrådt § 3, stk. 4, kan politiet meddele den pågældende advarsel eller forbud imod at færdes frem og tilbage eller tage ophold inden for den kommune, hvor overtrædelsen er begået. Det er en betingelse for meddelelse af forbud, at der er grund til at tro, at den pågældende ellers vil gentage overtrædelsen inden for det område, som forbuddet vil omfatte.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. juli 2020.

Justitsministeriet, den 29. juni 2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s